21 juli, 2015

Särskilda bestämmelser

Rebecca Netzler och Klara WesterSärskilda bestämmelser 2011-04-07
Inledande bestämmelser
§ 1
Båtplatsinnehavaren i Kullaviks Hamn ekonomisk förening (KHef) eller annan som av styrelsen upplåtits rätt nyttjande av båtplats (båtplatsinnehavaren) äger rätt till nyttjande av båtplats (förtöjningsplats) i Kullaviks hamn. För detta nyttjande av båtplats gäller dessa av föreningsstämman utfärdade särskilda bestämmelser.

§ 2
Båtplatsinnehavaren äger rätt att disponera tilldelad båtplats under båtplatssäsongen, som gäller från 25 april till och med 15 november. Båtplatsinnehavaren som ej önskar att utnyttjas sin plats skall anmälas detta till styrelsen senast den 1 mars. Därvid gäller att Båtplatsinnehavaren kan återfå den årliga båtplatsavgiften, under förutsättning att styrelsen kan upplåta båtplatsen till någon annan under båtplatssäsongen.

§ 3
Hamnkapten är styrelsens representant i hamnen.

Avgifter
§ 4
Avgifter utgår enligt vid varje tidpunkt gällande av föreningsstämma och/eller styrelse fastställd taxa. Avgifterna skall inbetalas till KHef i enlighet med utfärdad faktura och inom den på fakturan angivna tiden. Är beloppet ej KHef tillhanda vid angiven tidpunkt, äger KHef rätt att debitera dröjsmålsavgift samt lagstadgad ersättning för skriftlig påminnelse. Vidare gäller att Båtplatsinnehavaren/hyresman inte har rätt att disponera /utnyttja båtplatsen eller annan tjänst avgiften avser innan avgiften har betalats. Avgifter, som inte faktureras av KHef inkasseras av hamnkapten eller den styrelsen utser. Om Båtplatsinnehavaren får möjlighet att disponera ny eller annan båtplats under pågående säsong sker avgiftsdebitering från den dag erbjuden båtplats accepteras av Båtplatsinnehavaren. För varaktig anslutning till KHefs eluttag i hamnen gäller särskilda avgifter. För vinterliggare (16/11 – 24/4) gäller särskilda avgifter. För gästplatser gäller särskilda avgifter.

Driftsföreskrifter
§ 5
Den som disponerar båtplats skall:
* till styrelsen anmäla varje ändring av bostadsadress, postadress och telefonnummer.
* inte utan styrelsens medgivande i varje särskilt fall, överlåta, utlåna, uthyra, eller annorledes upplåta tilldelad båtplats.
* På båtplats förtöja båt som för båtplatsen är lämplig.
* då båtplatsen inte utnyttjas skall den upplåtas till Khef för uthyrning till gästande båtar.
* parkeringskort skall anbringas väl synligt på plats i fordon. I annat fall kan felparkeringsavgift komma att utgå.
* ha en nöjaktig försäkring tecknad för båt och utrustning
* se till att hålla båten tillfredsställande förtöjd, förtöjningsändar och annat material är i fullgott skick, båtfjäder används för större och tyngre båtar samt av hamnkapten underkänt förtöjningsgods omedelbart utbytes
* iaktta hastighetsbegränsningen inom hamnen till högst 3 knop
* inte placera jollar och o dyl på bryggor där det inte är avsett för detta
* lägga sopor i härför avsedda behållare. Uppställning och parkering av fordon, (båtvagnar o dyl) får endast ske inom markerade parkeringsrutor

§ 6
Båtplatsinnehavaren eller nyttjanderättshavare äger rätt att med egen båt utnyttja förtöjningsplatsen från och med 25 april fram till uppläggningsdagen, dock längst till 15 november. Hamnkapten kan för varje särskilt fall medgiva längre nyttjanderättstid. Vid båtplatssäsongens utgång skall båten vara avlägsnad från förtöjningsplatsen liksom allt förtöjningsgods. Båtplatsinnehavaren skall, om styrelsen så påfordrar, överflytta båten till annan båtplats inom hamnen. Anslutning till KHefs el-uttag får endast ske för elektriska handverktyg och då ansvarig person uppehåller sig i båtplatsens närhet. Båtplatsinnehavaren som vill lämna båten med el-anslutning skall lösa en särskild avgift för detta. Avgiften erläggs till hamnkapten och Båtplatsinnehavaren får en dekal som visar att elavgiften är betald. Dekalen skall placeras väl synlig på båten. Saknas el-dekal, har hamnkapten rätt att bryta strömmen till båten. Om föreningen inte i tid tillhandahåller tilldelad båtplats, eller tillfällig likartad båtplats, har Båtplatsinnehavaren rätt till nedsättning av avgift som svarar mot förseningen. Sådant dröjsmål, som orsakats av myndighets åtgärd, strejk, lockout, väderleksförhållande eller annan sådan omständighet, som föreningen ej råder över, ger dock ej Båtplatsinnehavaren rätt till nedsättning av avgift.

Gästplatser
§ 7
Hyra av båtplatser sker på följande villkor; Ansvar för skötsel och drift av båtplatser i Kullaviks hamn åvilar styrelsen i föreningen. Förtöjning i hamnen sker på eget ansvar och egen risk. Föreningen, styrelsen eller hamnkapten ansvarar inte för skada eller förlust som förorsakar eller förorsakas av gästande båt eller dess besättning. Hamnavgift erläggs enligt taxa i förskott mot kvitto. Den som besöker gästhamnen i Kullavik skall visa hänsyn mot sin omgivning
Detta innebär bl. a.:
* att toaletter med direktutsläpp inte får användas,
* att grill får användas inom hamnområdet på anvisad plats eller efter hamnkaptens medgivande,
* att gemensamma utrymmen i land toaletter, duschar m.m. lämnas i samma skick man önskar finna dem i,
* att sopor skall läggas i avsedda behållare, det är endast hushållsavfall som får läggas i hamnens sopkärl,
* att miljöfarligt avfall ej får läggas i de vanliga behållarna. Batterier, olja och oljefilter ska lämnas i Kullaviks Båtvarvs behållare. Färgrester och färgburkar ska lämnas på t.ex. Klovsten,
* att tystnad skall iakttas mellan kl. 22.00 – 06.00,
* att uppmärksamma övriga anvisningar enligt uppsatta skyltar och anslag inom hamnområdet.