Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se

Ove avtackades efter många års engagerat arbete i Kullaviks Hamns styrelse.