Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se

Tisdagen den 3/3 hölls sammanträde hos Mark- och miljödomstolen med anledning av det överklagande som Kullaviks hamns motparter lämnat in angående lantmäteriets marköverföringsärende från 17 januari 2014. Kullaviks hamn var företrädda av Kungsbacka kommun som är hamnens ombud. Beslut med anledning härav kommer att meddelas inom två månader.