Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se

Nu kan vi se att det händer en del förberedelsearbeten inför spontningen. Vi tvingas montera några rör förankrade i berget, på grund av att lerlagret var för grunt. Det fick inget mothåll för sponten. Djupet är enbart 3–4 m till berg och med ett litet lerlager.
Rören har färdigställts för montage i berget, borrmaskinen är på plats och klar för borrningen. Vi kan nu ana vilken yta vi får på hamnplan.
Vi har borrat fast stolparna i berget, vilket ger ett mycket stabilt fäste för sponten. Detta är mycket positivt vid spontningen.

Hamngruppen