21 juli, 2015

Särskilda bestämmelser

Särskilda bestämmelser för Kullaviks Hamn ekonomisk förening

Dessa särskilda bestämmelser gäller för upplåtelse av båtplats eller annat vid varje tidpunkt gällande avtal om nyttjande av Kullaviks Hamn ekonomisk förenings hamnanläggning och därtill kopplade tjänster.

§ 1 Båtplats

Medlem i Kullaviks Hamn ekonomisk förening (KHef) eller annan som av styrelsen givits rätt att nyttja båtplats, till exempel andrahandshyrare, kallas båtplatsinnehavare och äger rätt till nyttjande av båtplats i Kullaviks hamn. För sådant nyttjande gäller dessa av ordinarie föreningsstämma fastställda särskilda bestämmelser, föreningens stadgar, styrelsens anvisningar och instruktioner från föreningens personal (hamnkapten och administratör).

Båtplatsinnehavare äger rätt att disponera tilldelad båtplats under båtplatssäsongen från 25 april till och med 15 november. Medlem som ej önskar utnyttja sin plats ska anmäla detta till styrelsen senast den 1 mars. Om sådan anmälan görs senare än 1 mars ska utsänd faktura avseende båtplats betalas. Medlemmen kan därefter återfå den årliga båtplatsavgiften endast under förutsättning att styrelsen under båtplatssäsongen kan upplåta båtplatsen till någon annan. Styrelsen har rätt att innehålla del av avgift för tid som båtplatsen ej kan hyras ut.

Alla medlemmar och köande i Kullaviks Hamn ekonomisk förening ska enligt gällande rutiner i föreningens webportal Portnet meddela ändring av bostadsadress, postadress, mejladress och telefonnummer samt varje förändring av båttyp, längd-och breddmått, djupgående samt vikt på den båt som avtalet avses gälla för.

Båtplatsinnehavare får inte utan styrelsens medgivande i varje särskilt fall överlåta, utlåna, uthyra eller på annat sätt upplåta tilldelad båtplats.

Hamnkapten och administratör är styrelsens representanter i hamnen.

§ 2 Avgifter

Avgifter utgår enligt vid varje tidpunkt gällande av föreningsstämma och/eller styrelse fastställd taxa. Avgifterna ska inbetalas till KHef i enlighet med utfärdad faktura och inom den på fakturan angivna tiden. Är beloppet ej KHef tillhanda vid angiven tidpunkt, har KHef rätt att debitera dröjsmålsavgift samt lagstadgad ersättning för skriftlig påminnelse. Båtplatsinnehavare har inte rätt att disponera båtplatsen eller annan tjänst som avgiften avser innan avgiften har betalats. Avgifter som inte faktureras av KHef kan inkasseras av representanter eller den styrelsen utser.

Om båtplatsinnehavare får möjlighet att disponera ny eller annan båtplats under pågående säsong sker avgiftsdebitering i enlighet med översänt erbjudande för båtplats som accepterats av båtplatsinnehavaren.

För all annan anslutning till KHefs eluttag än sådan som avser kortvariga arbeten med elektriska handverktyg när båtplatsinnehavaren eller annan ansvarig person är närvarande, gäller särskilda avgifter. Debitering sker alltid för hel tidsperiod och dessa tidsperioder är 25 april–19 juni, 20 juni–31 augusti och 1 september–15 november.

För vinterliggare (16 november–31 mars) gäller särskilda avgifter.

För gästplatser gäller särskilda avgifter.

Om föreningen inte i tid tillhandahåller tilldelad båtplats, eller tillfällig likartad båtplats, har båtplatsinnehavaren rätt till nedsättning av avgift som svarar mot förseningen. Sådant dröjsmål, som orsakats av myndighetsåtgärd, strejk, lockout, väderleksförhållande, eller annan dylik omständighet, som föreningen ej råder över, ger dock ej båtplatsinnehavaren rätt till nedsättning av avgift.

§ 3 Driftsföreskrifter

Den som disponerar båtplats ska …

… väl vårda och aktsamt bruka hamnens anläggningar och utrustning.

… på båtplats förtöja båt som är lämplig för båtplatsen.

… om styrelsen så kräver, flytta båten till annan båtplats inom hamnen.

… då båtplatsen inte nyttjas upplåta den till KHef för uthyrning till gästande båtar.

… ha nöjaktig försäkring tecknad för båt och utrustning och utan dröjsmål efter anmodan kunna visa ett giltigt försäkringsbevis, av vilket framgår att båtplatsinnehavare (alternativt dennes maka, sambo eller båtdelägare) är försäkringstagare.

… se till att hålla båten tillfredsställande förtöjd, med förtöjningsändar och annat material i fullgott skick, och med ryckdämpare för större och tyngre båtar.

… omedelbart byta ut av hamnchefen underkänt förtöjningsgods.

… vid trafik inom hamnens mark-och vattenområde iaktta varsamhet och följa gällande fartbegränsningar så att skada inte uppstår.

… inte placera jollar och och dylikt på bryggor där det inte är avsett för detta.

… vid båtplatssäsongens slut avlägsna båten från förtöjningsplatsen, liksom allt förtöjningsgods, presenning, skrovdukar och liknande.

… endast ställa upp och parkera fordon inom markerade parkeringsrutor samt betala parkeringsavgift. I annat fall kan felparkeringsavgift komma att utgå.

§ 4 El

Kortvarig anslutning till KHef:s eluttag får ske för elektriska handverktyg och endast då båtplatsinnehavaren eller annan ansvarig person är närvarande. För all annan anslutning till hamnens eluttag faktureras för hel period enligt § 2.

Båtplatsinnehavare ansvarar för att egna kablar, kontaktdon och apparater är i fullgott skick för att nyttjas i enlighet med gällande föreskrifter. Alla kablar ska vara utan skarvar mellan uttagsboxen och båtens fasta eluttag. Enbart jordade kablar får förekomma. Kablar ska vara oskadade och godkända för utomhusbruk. Kablar som inte används ska tas bort.

KHef:s eluttag på land och bryggor får av brandskydds-och säkerhetsskäl endast användas för handverktyg, batteriladdning och kylskåp men inte för värmehållning. Batteriladdning av eldriven båt är inte tillåten. För vinterliggare och laddning av eldriven båt gäller speciella regler enligt KHefs i varje särskilt fall meddelat tillstånd och med debitering av förbrukning enligt elmätare.

 § 5 Gästplatser

Hyra av gästplatser i Kullaviks Hamn sker på följande villkor:

Förtöjning i hamnen sker på eget ansvar och egen risk.

Föreningen, styrelsen eller hamnkaptenen ansvarar inte för skada eller förlust som uppstår på eller förorsakas av gästande båt eller dess besättning.

Gästplatsavgift betalas via tallyweb.dk eller med kontokort på hamnkontoret.

Den som besöker gästhamnen i Kullavik ska visa hänsyn mot sin omgivning och följa dessa särskilda bestämmelser.

§ 6 Miljö

Båtplatsinnehavare och besökare i Kullaviks Hamn ska …

… noggrant följa vid varje tidpunkt tillämpliga författningar och myndighetsföreskrifter, till exempel för skydd mot explosions-och brandfara samt avseende elsäkerhet, vattenföroreningar och annan skada på miljön.

… endast använda av Kemikalieinspektionen eller motsvarande myndighet godkända bottenfärger och kemikalier för fritidsbåtar.

… inte använda toaletter med direktutsläpp.

… endast använda grill på anvisad plats inom hamnområdet eller efter hamnkaptenens medgivande.

… lämna gemensamma utrymmen i land såsom toaletter, duschar mm i samma skick som man önskar finna dem i.

… lägga sopor i härför avsedda behållare.

… inte lämna miljöfarligt avfall i de vanliga sopbehållarna utan på kommunens återvinningscentral eller i härför avsedd behållare hos Kullaviks Båtvarv.

… vid upptagning utföra avspolning av båt över spolplatta och efter överenskommelse med Kullaviks Båtvarv.

… inte ankra inom hamnen.

… inte bada eller fiska inom hamnområdet.

… säkra fallen på segelbåtar så att de inte medför störande ljud.

… iaktta tystnad mellan 22.00 och 06.00.

… följa övriga anvisningar enligt uppsatta skyltar och anslag inom hamnområdet.

§ 7 Ansvar

Användning av KHef:s mastkran sker på eget ansvar och den får endast nyttjas för sitt ändamål.

Sjösättning och upptagning av båt får endast utföras på härför avsedd slip och angiven maximal vikt ska beaktas. Övrig sjösättning eller upptagning av båtar ska utföras av Kullaviks Båtvarv eller av KKKK. Kajerna i Kullaviks Hamn får aldrig användas för sjösättning eller upptagning med lastbil eller truck.

Båtägare ska följa anvisning från KHef:s personal om bogsering eller flyttning av båt, när så är påkallat med hänsyn till ordning eller förändringar i hamnen. Om båtägaren inte är anträffbar eller vägrar följa anvisningen har KHef rätt att utföra flyttningen. Båtar som ligger på fel båtplats, borttransporteras på båtägarens bekostnad.

Ägare till båt som sjunker eller blir liggande i marvatten ska genast vidta åtgärder för båtens upptagning eller länsning.

Alla användare ansvarar utan begränsning för användning av maskiner och utrustning.

För personskada ansvarar parterna i enlighet med allmänna skadeståndsregler.

Användare är skyldig ersätta KHef för skada på KHefs anläggning, utrustning eller för annan skada av vad slag det vara må, vilken orsakats av användaren eller av annan som handlat i dennes ställe.

Vid all skada utfäster sig den skadelidande att i första hand anlita sin egen försäkring. KHef ansvarar endast för skada eller förlust orsakad av vårdslöshet eller uppsåt.

§ 8 Övergiven och kvarlämnad egendom

Har båt, som inte uppenbarligen saknar försäljningsvärde, lämnats på båtplats, och har båtägaren inte hörts av under loppet av ett år från respektive upplåtelsetids slut, ska båten anses övergiven, varvid KHef har rätt att sälja båten och ur försäljningslikviden täcka KHef:s fordringar på båtägaren, under förutsättning att båtägaren har obetalda förfallna avgifter som inte är föremål för rättslig prövning och att KHef genom skriftligt meddelande till senast känd adress uppmanat båtägaren att betala skulden och upplyst om att båten annars ska säljas efter tre månader, och att denna tid löpt ut.

Annan egendom än som avses i föregående stycke, som båtägaren lämnat kvar på KHef:s område efter avtalstidens slut, tillfaller KHef utan lösen, omedelbart om den uppenbarligen saknar försäljningsvärde och annars tre månader efter att kunden till senast kända adress skriftligen uppmanats att hämta den. Båtägaren ska ersätta KHef för kostnader för föreningens skäligen vidtagna åtgärder.

Rebecca Netzler och Klara Wester