Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se

Stadgar

Stadgar för Kullaviks Hamn ekonomisk förening, antagna vid ordinarie föreningsstämmorna 2007-03-06 och 2008-03-13, samt delvis förändrade (§§ 4, 14, 20 och 16 d) vid ordinarie föreningsstämma 2020-03-19. Stadgarna förändrades även delvis (§§ 4, 21 och 25) enligt beslut vid ordinarie föreningsstämmorna 2022- 03-24 och 2023-03-23.

Registrerades av Bolagsverket
2023-04-28 09:54
R187728/23

1. Föreningens firma är KULLAVIKS HAMN ekonomisk förening.

2. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att upplåta båtplatser till sina medlemmar samt underhålla och förvalta Kullaviks Hamn (Kyviken) samt därmed förenlig verksamhet.

3. Styrelsen har sitt säte i Kungsbacka kommun i Hallands län.

4. Till medlem antas främst den som är folkbokförd eller äger fastighet inom Kullaviks eller Släps församlingar, och som har för avsikt att själv nyttja föreningens hamnanläggning. Styrelsen äger dock rätt att vägra medlemskap, då hamnanläggningens kapacitet är tillfullo utnyttjad med befintliga medlemmar. Vid överlåtelse enligt § 25 eller enligt Lagen om ekonomiska föreningar 4 Kap. § 4 gäller inte ovan nämnda geografiska begränsning.

Person, som inte kan anvisas båtplats i hamnen, kan om denne så önskar bli uppförd på kölista, som föreningen håller aktuell mot en årlig avgift, som fastställs av styrelsen.

Ansökan om inträde ska ske skriftligen till styrelsen.

5. Varje medlem skall deltaga i föreningen med en medlemsinsats som svarar mot båtplatsens storlek. Medlemsinsatsen beräknas enligt följande: 6 000 kr + båtplatsens avgiftsarea i kvadratmeter x 600 kr.

Medlem skall utöver medlemsinsats enligt ovan även utge den indexuppräkning samt andel av föreningens fonder som tidigare utgått för båtplatsen.

Medlem eller annan skall erlägga dröjsmålsavgift eller annan liknande avgift som föreningsstämman bestämmer.

6. Medlemsinsatsernas maximala värde vid försäljning eller byte av båtplats fastställs årsvis av ordinarie föreningsstämma och skall följa konsumentprisindex (Basår 1980) i landet samt andel i föreningens fonder.

Om föreningens tillgångar, efter värdering överstiger medlemmarnas insatskapital samt föreningens övriga egna kapital äger föreningsstämman att besluta om en uppskrivningsfond. I uppskrivningsfonden får tillgångarnas värde minus föreningens egna kapital högst ingå.

7. Medlem skall till föreningen erlägga den årliga medlemsavgift, som föreningsstämman beslutar, dock högst 500 kronor, samt hyra för båtplats eller annan tjänst som föreningen tillhandahåller medlem, som föreningsstämman årsvis beslutar.

Styrelsen får besluta om hyra av båtplats eller annan nyttighet som avser annan än medlem.

8. Styrelsen består av minst fem (5) och högst nio (9) ledamöter med minst tre (3) och högst fem (5) suppleanter. Styrelsen är beslutför, då minst hälften plus en av hela antalet styrelseledamöter är närvarande, dock gäller att minst tre närvarande skall vara ordinarie styrelseledamöter. Vid omröstning och lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

9. Revisorerna skall vara två (2) jämte två (2) suppleanter, varav minst en ordinarie och en suppleant skall vara godkänd eller auktoriserad revisor.

10. Stämman väljer för ett år i taget styrelsens ordförande. Övriga styrelseledamöter och suppleanter väljs för tiden från ordinarie föreningsstämma ena året intill dess ordinarie föreningsstämma hållits under andra räkenskapsåret efter valet, dock att mandattiden beträffande styrelseledamöterna skall så bestämmas, att årligen avgår halva antalet ledamöter och halva antalet suppleanter eller, vid udda tal, ena året det antal som är närmast lägre och andra året det som är närmast högre än hälften. Stämman väljer revisorer och revisorssuppleanter för ett år i taget.

11. Vid ordinarie föreningsstämma väljs valberedning, vilken skall bestå av tre personer, som har i uppdrag att förbereda valen vid nästkommande stämma, då val förekommer.

12. Föreningens räkenskapsår skall vara 1 januari – 31 december.

13. Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller de styrelseledamöter styrelsen därtill utser.

14. En kallelse till en ordinarie föreningsstämma eller en extra föreningsstämma sker enligt lag, och ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före föreningsstämman. Med kallelsen till ordinarie föreningsstämma ska till samtliga medlemmar följa dagordning, förvaltningsberättelse, årsredovisning, styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget samt avgifter, liksom valberedningens förslag.

Det åligger varje medlem att hålla föreningens styrelse underrättad om sina aktuella kontaktuppgifter, såsom postadress, e–postadress, telefonnummer och dylikt. Andra meddelanden bringas till medlemmarnas kännedom genom anslag i hamnen (endast under sommarsäsongen), eller genom brev eller e–post, eller på annan öppen anslagsplats såsom föreningens webplats.

15. Förslag från medlem skall vara styrelsen skriftligen tillhanda senast 1 januari för att behandlas på ordinarie föreningsstämman samma år.

16. a) Vid föreningsstämma har varje medlem en röst.

Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser gentemot

föreningen och som inte uppsagt sig till utträde eller uteslutits.

b) Medlem får vid föreningsstämma företrädas av make/maka eller släkting i direkt upp- eller nedstigande led.
c) Ombud vid föreningsstämma får företräda högst en medlem.
d) Såsom stämmans beslut gäller den mening, för vilken de flesta rösterna avgivits, samt vid lika röstetal den mening som biträdes av ordföranden, utom vid personval då lotten avgör. Beslut att ändra stadgarna är giltigt om samtliga röstberättigade i föreningen har förenat sig om det. Beslutet är även giltigt om det fattats på två på varandra följande stämmor, och på den senare stämman biträtts av minst två tredjedelar av de röstande. På den första stämman är det tillräckligt att beslutet fattas med enkel majoritet.
e) Omröstning sker öppet, dock att personval förrättas med slutna sedlar, om någon röstberättigad så begär.

17. Vid ordinarie föreningsstämma, som skall hållas årligen inom fyra (4) månader från räkenskapsårets slut, skall följande ärenden förekomma:
– val av ordföranden för stämman
– val av protokollförare
– val av två justeringsmän
– val av två rösträknare
– fråga om föreningsstämman utlysts i behörig ordning
– fastställande av röstlängd
– styrelsens redovisningshandlingar för det förflutna räkenskapsåret
– revisorernas berättelse
– fråga om fastställande av balans- och resultaträkning och förekommande fall koncernbalans- och koncernresultaträkning
– fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
– beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enlig balansräkningen
– bestämmande av ersättning till styrelseledamöter och revisorer
– fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter
– val av styrelsens ordförande
– val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
– val av revisorer jämte suppleanter
– val av valberedning
– fastställande av omräkningstal för beräkning av insatsens maxvärde
– fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
– Särskilda bestämmelser för Kullaviks Hamn
– fastställande av medlemsavgifter samt hyror för ett år för de olika båtplatsklasserna och övriga tjänster föreningen tillhandahåller
– behandling av från medlem, enligt § 15, inkommen fråga
– Övriga ärenden

18. Extra föreningsstämma skall hållas då styrelsen så beslutar eller minst 10 % av föreningens röstberättigade medlemmar, för uppgivet särskilt ärende, så fordrar. Vid extra föreningsstämma må andra ärenden icke bli föremål för beslut än dem som angivits i kallelse.

19. Uppkommen vinst skall efter föreningsstämmans beslut
a) fonderas
b) utgå som ränta på inbetalda insatser, dock högst vad motsvarar det av riksbanken fastställda diskonto, som gällde vid utgången av räkenskapsåret, med tillägg av tre procentenheter, och/eller
c) fördelas mellan medlemmarna i förhållande till de likvider, som de under räkenskapsåret erlagt till föreningen för hyra av båtplats(er) och som årsavgift.

20. Ett medlemskap i föreningen upphör vid utgången av det räkenskapsår som slutar närmast efter sex månader sedan medlemmen skriftligen har sagt upp medlemskapet eller uteslutits.

21. Medlem som efter uppsägning utträtt ur föreningen äger utfå inbetalda insatser endast i den mån ny medlem inträder i föreningen på samma villkor som avgående medlem. Värdet av insatsen är maximerad enligt § 6 andra stycket ovan. Utesluten medlem äger ej rätt att utfå inbetalda insatser eller utbekomma beslutad vinstutdelning.

22. Medlem disponerar tilldelad (e) båtplats (er) i enlighet med särskilda bestämmelser för Kullaviks Hamn. Båtplats får dock ej utan styrelsens medgivande utlånas eller uthyras i andra hand. Då båtplats ej utnyttjas äger styrelsen rätt att disponera densamma såsom gästplats.

23. Styrelsen skall hålla en aktuell byteskölista över medlemmar som anmält önskemål om att byta plats.

Styrelsen kan medge medlem byte från en båtplats till en annan, utan att beakta kölista enligt § 4 ovan.

24. Utträdande medlems båtplats skall av styrelsen först erbjudas medlem i byteskölista enligt § 23 och därefter ny medlem som står i tur enligt § 4 ovan om inte det med anledning av behov inom hamnen finns skäl att disponera båtplatsen.

25. Andelar (insatser) i föreningen må ej överlåtas på annan utan att först ha erbjudits styrelsen för inlösen. Dock må andelar överlåtas på en av make/maka, nuvarande eller tidigare makes/makas barn eller bröstarvinge. Vid inlösen skall därvid gälla vad som är stadgat vid utträde ur föreningen enligt § 21 ovan.

26. Medlem som icke iakttagit sina förpliktelser mot föreningen eller som skadar föreningen eller motarbetar dess ändamål eller intressen, må av föreningsstämman uteslutas ur föreningen.

27. Vid föreningens upplösning skall de behållna tillgångarna fördelas mellan de vid det slutliga beslutet om föreningens trädande i likvidation kvarvarande medlemmarna på så sätt, att medlemmarna först utfår erlagda insatser och återstoden fördelas dem emellan i förhållande till de likvider, som de erlagt till föreningen under de fem sista åren för hyra av båtplats (er) och som årsavgifter.

§ 28. Tvister mellan föreningen, å ena sidan, samt styrelsen, styrelseledamot, likvidator, eller medlem, å andra sidan, skall avgöras vid Varbergs tingsrätt.

Kullavikshamn
57 33,0 N 11 55,4 E

Hamnkontoret
Telefon: 031-93 10 13
Mobil: 0706-31 68 80