Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se

För en dryg vecka sedan höll vi ordinarie föreningsstämma. Endast en decimerad skara med sekreteraren Robert Rönnbom, rösträknarna Ralph Duell och Dan Manhed, samt justeringsmännen Lars Rasmusson och Robert Mattsson, gjorde mig sällskap på hamnkontoret. Där sorterades inkomna poströster och konstaterades att 73 kommit in i rättan tid. Av dessa godkändes 70. Två saknade tydligt namn och adressuppgift. En hade en obetald förfallen faktura.

Bland de godkända röstsedlarna hade någon enstaka medlem avstått eller missat att rösta på någon enstaka punkt, och de enda två NEJ-rösterna rörde dels styrelsens arvode, dels att antalet suppleanter utökas. I övrigt 70 JA rakt igenom. För oss i styrelsen känns det som ett gott stöd, även om vi såklart gärna hade sett att fler än 13 procent av medlemmarna hade engagerat sig i att rösta. När stämmoprotokollet är justerat och klart publiceras det bland övriga protokoll på vår hemsida.

Det är på sin plats att tacka Joakim Wakéus för hans två år i styrelsen, och dessförinnan som revisor, när han nu blir ny suppleant. Lika lång tid har gått sedan Björn Egeröd formellt avgick ur styrelsen, men han har ändå med aldrig sinande entusiasm och engagemang stöttat oss i att hålla ordning på föreningens ekonomi. För det vill jag å styrelsens och medlemmarnas vägnar ånyo framföra ett varmt tack. Samtidigt passar jag på att välkomna nye ledamoten Kenneth Uddh som kassör.

Just när det gäller ekonomi saknas nämligen inte utmaningar för vår förening framöver, men vi behöver också arbeta vidare med att i mer generella termer diskutera hur hamnen och föreningen ska utvecklas. Hör gärna av dig om du har tankar kring detta.

Slutligen vill jag själv rikta ett tack till er medlemmar, för att jag i ännu ett år fått förtroendet att fortsätta leda styrelsens och föreningens arbete.

Vi ses i hamnen!

Joakim Hermansson
Ordförande Kullaviks Hamn ekonomisk förening