Telefon: 031-93 10 13 / Mobil: 0706-31 68 80 info@kullavikshamn.se

2017 års resultat för Kullaviks Hamn stannade på minus 65 261 kronor, men till följd av flera års negativt resultat uppgick den ansamlade förlusten till 1 848 733 kronor. Vid föreningsstämman den 1 mars fick styrelsen därför medlemmarnas uppdrag att finna en bättre balans mellan intäkter och gjorda investeringar. Redan i september måste vi nå en ekonomisk balans, och styrelsen har nu arbetat med att ta kontroll över ekonomin och förbättra föreningens likviditet (såväl den kortsiktiga betalningsförmågan som på längre sikt). I enlighet med föreningsstämmans beslut görs nu en extra utdebitering av medlemsinsatserna, med 1 250 kronor i juni och 1 500 kronor i september. Totalt är det 2 750 kronor per båtplats, vilket innebär att likviditeten därmed förbättras med 1,5 miljoner kronor.

Varför lånar vi inte mer istället?
Föreningen har genom åren ”plogat upp” en ackumulerad förlust på nästan 1,9 miljoner kronor. Som föreningsstämman både föreslog och beslutade, är det mest ansvarsfulla nu att medlemmarna skjuter till eget kapital.

Kan inte årsavgiften höjas istället?
Jo, men inte för innevarande år. Årets avgifter är redan fakturerade och föreningen behöver tillskottet i år. Dessutom är det 25 % moms på årsavgifterna, medan en höjning av insatskapitalet inte är momspliktig.

Varför ska medlemmar med mindre båtplatser skjuta till lika mycket som de med större platser?
Tillskottet kommer alla lika mycket till del, precis som med exempelvis stormfonden. De förbättringsarbeten som gjorts och görs lyfter hamnen som helhet, och inte någon enskild båtplats eller brygga.

Varför just dessa belopp?
I nuläget bedömer styrelsen att 2 750 kronor per båtplats ger tillräcklig likviditet.

Varför just nu?
Föreningens underskott har under flera år lagts på hög, och vi måste nu omedelbart förstärka likviditeten.